:Polityka prywatności

(VIEW PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING IN CALL CENTER)

Mood Media Corporation to spółka zarejestrowana w stanie Delaware posiadająca wiele spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych na całym świecie (łącznie zwanych „Mood”; w dalszej części określana także jako „my”). Spółki zależne i stowarzyszone Mood są wymienione w sekcji “Grupa Mood” niniejszej Polityki Prywatności. W Polityce Prywatności opisano standardy postępowania firmy Mood dotyczące zbierania, wykorzystania i ujawniania informacji gromadzonych na Twój temat podczas korzystania z naszego serwisu (www.moodmedia.com), a także naszych subdomen, na przykład bloga, portalu klienta i innych systemów obsługi klienta, systemów rozliczeniowych i systemów płatności, aplikacji internetowych i innych funkcji sieci internetowej (łącznie zwanych „Serwisami”). Korzystając z Serwisów, akceptujesz naszą Politykę prywatności oraz Warunki świadczenia usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatności i Warunki świadczenia usług, prosimy o niekorzystanie z Serwisów.

Zautomatyzowane zbieranie anonimowych informacji

Gdy odwiedzasz Serwisy Mood, a także większość innych serwisów internetowych, pewne anonimowe informacje o Twojej aktywności są automatycznie rejestrowane, na przykład informacje o typie używanej przeglądarki, nazwie serwera, adresie IP, z którego łączysz się z internetem, dacie i godzinie wizyty w Serwisach, odwiedzanych stronach Serwisu, ewentualnym adresie internetowym Serwisów, z którego łączysz się bezpośrednio z Serwisami. Zidentyfikowanie danego użytkownika na podstawie tych informacji nie jest możliwe.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

Jak opisano w niniejszej polityce, „Informacje umożliwiające identyfikację osoby” to wszelkie informacje, które dotyczą osobiście użytkownika i mogą umożliwić z nim kontakt, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail lub informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które udostępnił w Serwisach. Mood dokłada wszelkich starań, by chronić Twoją prywatność i Informacje umożliwiające identyfikację osoby.

Wykorzystanie informacji

Mood może wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację osoby zbierane za pośrednictwem Serwisów przede wszystkim do następujących celów:

 • Ustalanie i weryfikacja tożsamości użytkowników;
 • Zakładanie, prowadzenie kont użytkowników, zarządzanie nimi i ich obsługa;
 • Przetwarzanie, obsługa i przeprowadzanie transakcji oraz wysyłanie związanych z nimi informacji;
 • Świadczenie usług i udzielanie wsparcia użytkownikom;
 • Optymalizacja Serwisów, w tym dostosowywanie ich do preferencji użytkowników;
 • Przekazywanie użytkownikom aktualnych informacji o produktach i usługach, promocjach i ofertach oraz innych informacji o Mood i jej spółkach stowarzyszonych;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników, reagowanie na ich komentarze i żądania;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności naszych systemów;
 • Inne cele, na które użytkownik wyraził zgodę.

Mood wykorzystuje anonimowe informacje dotyczące przeglądania zbierane automatycznie przez swoje serwery głównie w celu sprawniejszego zarządzania Serwisami i ich optymalizacji. Ponadto Mood może wykorzystywać anonimowe zbiorcze dane, aby przekazać informacje o Serwisach potencjalnym partnerom handlowym, reklamodawcom i innym podmiotom niepowiązanym. W takim przypadku zidentyfikowanie danego użytkownika na podstawie tych informacji również nie jest możliwe.
Mood może również korzystać z zewnętrznych narzędzi do analizy statystyk, takich jak Google Analytics i Adobe, które wykorzystują pliki cookie i inne technologie w celu gromadzenia informacji o Twojej aktywności w Serwisach. Te zewnętrzne firmy mogą udzielić Ci informacji na temat sposobu zbierania przez nie danych i ich wykorzystania.

Zbieranie informacji

Mood może zbierać informacje umożliwiające identyfikację osoby poprzez Serwisy tylko w przypadku, gdy je nam udostępnisz. W związku z tym, jeśli nie chcesz, by Mood otrzymała informacje umożliwiające Twoją identyfikację, nie podawaj takich danych.
Możesz odwiedzać i przeglądać Serwisy, nie ujawniając informacji umożliwiających Twoją identyfikację. Możesz także zdecydować się na podanie tych informacji. Zaliczają się do nich między innymi:

 • „Informacje podstawowe”: w tym imię i nazwisko, nazwa pracodawcy i nazwa stanowiska;
 • „Informacje kontaktowe”: w tym adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu;
 • „Informacje techniczne”: w tym adres IP i informacje na temat Twojej aktywności w naszych Serwisach, na przykład odwiedzanych obszarach Serwisów, przeglądanych, pobieranych czy przesyłanych treściach oraz informacjach, które przesyłamy Ci drogą elektroniczną;
 • „Informacje dotyczące rozliczeń”: w tym rodzaj transakcji, kwota transakcji, płatność, informacje o wysyłce i dane do faktury, a także rodzaj, ilość i cena nabywanych towarów lub usług, osoby lub podmioty, z którymi się komunikujesz lub prowadzisz transakcje handlowe; pod warunkiem, że Mood nie zachowuje i nie udostępnia danych Twojej karty kredytowej;
 • „Inne informacje”: w tym obszary zainteresowania, indywidualne hasło i inne informacje, których nam dostarczasz

Mood może zbierać w swoich Serwisach informacje umożliwiające Twoją identyfikację za pomocą poniższych sposobów:

 • Formularze rejestracyjne – W przypadku gdy możesz wziąć udziału w promocji, zarejestrować się w Serwisie lub wyrazić zgodę na otrzymywanie od Mood informacji poprzez określony serwis, musisz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisach. W tym celu niezbędne będzie podanie określonych informacji umożliwiających identyfikację osoby, w tym Informacji podstawowych, kontaktowych i innych.
 • Transakcje i aktywność – Jeśli rejestrujesz się w Serwisach lub wykonujesz za ich pośrednictwem pewne transakcje, Mood zbiera informacje o transakcjach, w których uczestniczysz korzystając z Serwisów, oraz o innych czynnościach, które wykonujesz w Serwisach. Do tych informacji mogą zaliczać się Informacje techniczne i rozliczeniowe.
 • E-mail i inne dobrowolne środki komunikacji – Masz możliwość komunikowania się z Mood poprzez wiadomości e-mail, za pośrednictwem naszych Serwisów, telefonicznie, na piśmie lub za pomocą innych środków. Mood zbiera informacje zawarte w takiej komunikacji i mogą one umożliwiać identyfikację użytkownika.

Oprócz informacji zbieranych bezpośrednio od użytkowników możemy również otrzymywać pewne dane od stron trzecich, a w takim przypadku są one łączone z innymi gromadzonymi informacjami.

Zgodność z wymogami Tarczy Prywatności

Firma Mood oraz jej spółki zależne z siedzibą w Stanach Zjednoczonych spełniają wymogi Europejsko-Amerykańskiego Programu Tarczy Prywatności zgodnie z wymogami Amerykańskiego Departamentowi Handlu w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej (dalej „EU”) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) do Stanów Zjednoczonych.  Firma Mood przedstawiła Amerykańskiemu Departamentowi Handlu zapewnienie, że przestrzega Zasad Tarczy Prywatności.  W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają Zasady Tarczy Prywatności.  Aby uzyskać więcej informacji o Programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem, prosimy odwiedzić stronę internetową: https://www.privacyshield.gov/

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, Mood zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych.  Osoby z terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mające pytania lub chcące wnieść skargi dotyczące polityki Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z firmą Mood pod adresem:

privacyshield@moodmedia.com

Firma Mood zobowiązuje się również do przekazywania nierozstrzygniętych skarg w zakresie Tarczy Prywatności do Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów, oddział Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (dalej „ICDR/AAA”), innego podmiotu powołanego do rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie otrzymają Państwo od nas w terminie potwierdzenia otrzymania Państwa skargi albo nie rozstrzygniemy Państwa skargi, prosimy skontaktować się z Międzynarodowym Centrum Rozwiązywania Sporów, oddział Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego albo odwiedzić stronę internetową tego stowarzyszenia pod adresem: http://go.adr.org/privacyshield.html w celu uzyskania bliższych informacji lub złożenia skargi w tym stowarzyszeniu.  Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów, oddział Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego świadczy swoje usługi bezpłatnie.  W ostateczności, w pewnych okolicznościach można powołać się na wiążący arbitraż w przypadku skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności, które nie zostały rozstrzygnięte przez żaden mechanizm działający w ramach Tarczy Prywatności.  Patrz: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction, aby uzyskać więcej informacji.

Firma Mood zobowiązuje się do współpracy z zespołem ustanowionym przez Organy Ochrony Danych Unii Europejskiej (OOD) do przestrzegania zaleceń zespołu w zakresie danych osobowych pracowników przekazywanych z terytorium Unii Europejskiej w kontekście stosunku pracy. 

Firma Mood odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, jakie otrzymuje na podstawie Programu Tarczy Prywatności i jakie później przekazuje osobom trzecim, działającej jako pośrednik w jej imieniu.  Firma Mood przestrzega Zasad Tarczy Prywatności w przypadku wszystkich dalszych transferów danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym postanowień w zakresie odpowiedzialności za dalsze transfery danych.  W szczególności firma Mood na mocy Zasad Tarczy Prywatności ponosi odpowiedzialność, jeżeli niezależni pośrednicy, jakich zaangażuje w przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu, wykonują to zadanie w sposób niezgodny z tymi Zasadami, chyba że Mood udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powodujące szkodę.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych i przekazywanych w ramach Programu Tarczy Prywatności firma Mood podlega przepisom egzekucyjnym Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.  W niektórych sytuacjach firma Mood może być zmuszona do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa.

Ujawnianie informacji

Mood to firma o zasięgu światowym posiadająca filie w wielu krajach. Wszystkie jej oddziały są zobowiązane do przestrzegania wymogów w zakresie ochrony danych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Informacje umożliwiające Twoją identyfikację mogą być udostępniane oddziałom Mood lub, w zależności od potrzeb, stronom trzecim (w tym między innymi podwykonawcom, pełnomocnikom i księgowym). Jeśli korzystasz z usługi Pandora for Business, Mood może również udostępnić informacje umożliwiające Twoją identyfikację firmie Pandora. Ponadto Mood ma prawo przekazać takie informacje ze względu na wymogi prawne, na przykład w odpowiedzi na wezwanie sądowe, żądanie władz, w związku z prowadzonym postępowaniem bądź w innej sytuacji przewidzianej przepisami prawa. Mood może udostępniać informacje na Twój temat w celu ochrony swojej własności intelektualnej, aby zapobiec szkodom na osobie lub mieniu, zapobiec oszustwom oraz umożliwić przeprowadzenie audytu, zapewnić zgodność z przepisami oraz zasadami ładu korporacyjnego. Ponadto, w miarę rozwoju swojej działalności, Mood może sprzedawać i nabywać aktywa spółek, a składnikami takich aktywów przekazywanych w ramach transakcji mogą być informacje o klientach. Jeśli Mood lub zasadniczo cały jej majątek zostanie przejęty, informacje na temat klientów mogą stanowić składnik zbytego majątku. Mood ma także prawo do korzystania z usług zewnętrznych firm, które udzielają wsparcia w zarządzaniu Serwisami, lub korzystać z ich usług w innych celach związanych z prowadzoną działalnością, co wymaga przekazania takim firmom informacji umożliwiających Twoją identyfikację. W każdym przypadku Mood zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić poufność Informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Mood nie udostępnia informacji umożliwiających identyfikację osoby niepowiązanym stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo

Mood stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia mające na celu ochronę informacji umożliwiających identyfikację osoby w Serwisach. W przypadku wszelkich transakcji przeprowadzanych w Serwisach informacje dotyczące takich transakcji przesyłane na stronę moodmedia.com oraz z tej strony są zaszyfrowane za pomocą standardowej technologii – certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer), który chroni informacje przed przechwyceniem. Mood przyznaje dostęp do Twoich danych osobowych jedynie tym osobom, które ze względu na prawnie uzasadnione cele muszą znać te informacje, aby dostarczyć produkty i usługi, oraz osobom upoważnionym do dostępu do informacji decyzją użytkownika. Mimo to, należy mieć świadomość, iż każdy e-mail lub inne informacje wysyłane przez internet nie są w pełni chronione przed nieuprawnionym przechwyceniem.

Twoje prawa dotyczące Informacji umożliwiających identyfikację osoby

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz innymi obowiązującymi przepisami na Twoje żądanie przekażemy Ci kopie Informacji umożliwiających Twoją identyfikację. Zapewniamy Ci możliwość sprostowania błędów oraz ograniczenia naszych praw do wykorzystania Twoich danych, łącznie z możliwością usunięcia informacji umożliwiających Twoją identyfikację (“prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z niniejszą polityką. Wszelkie żądania dotyczące prawa do przejrzenia, zmiany lub usunięcia takich informacji należy przesyłać na adres optout@moodmedia.com.

Jeśli nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu informacji umożliwiających Twoją identyfikację (w momencie zbierania takich informacji lub od tamtego czasu), Mood może czasami przesyłać Ci wiadomości i informacje o aktualizacji dotyczące moodmedia.com i jej spółek stowarzyszonych lub informacje o promocjach lub innych działaniach. Jeśli nie chcesz w dalszym ciągu otrzymywać od Mood i jej spółek stowarzyszonych wiadomości dotyczących bezpieczeństwa lub informacji niezwiązanych z transakcjami, możesz zrezygnować z tej opcji, klikając odnośnik „rezygnuję” na dole wiadomości lub wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres optout@moodmedia.com.

Masz prawo do złożenia skargi dotyczącej działań Mood do organów regulacyjnych i nadzorczych. Zobowiązujemy się nie wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, z wyjątkiem przypadków opisanych  w niniejszej polityce.

Prawo do ochrony prywatności stanu Kalifornia. Zgodnie z ustępem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia użytkownicy zamieszkujący stan Kalifornia mają prawo do żądania i otrzymania od nas wykazu stron trzecich, którym ujawniliśmy Informacje umożliwiające identyfikację osoby (jeśli zostały ujawnione) do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, a także kategorii danych ujawnionych tym stronom trzecim. Informacje te można otrzymać bezpłatnie raz w roku. Aby je uzyskać, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem optout@moodmedia.com.

Zatrzymywanie Informacji umożliwiających identyfikację osoby

W momencie gdy wycofasz swoją zgodę lub gdy nie jest ona w dalszym ciągu zasadnie wymagana, usuniemy Informacje umożliwiające Twoją identyfikację. Możemy jednak zatrzymać takie informacje (i) przez dodatkowy okres, jeśli jest to konieczne do ustalenia lub obrony roszczeń we właściwym okresie przechowywania, lub (i) jeśli usunięcie ich wymagałoby nadpisania naszych zautomatyzowanych systemów do odzyskiwania danych i tworzenia kopii zapasowych.

Prywatność dzieci

Treść Serwisów jest przeznaczona dla osób od trzynastego (13) roku życia. Mood nie zezwala na korzystanie z aplikacji, założenie lub prowadzenie konta bądź członkostwo w przypadku dzieci, które zgodnie z wiedzą Mood mają poniżej trzynastu (13) lat. Mood nie pozyskuje ani świadomie nie zbiera informacji umożliwiających identyfikację osoby od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia. Jeśli jednak Mood wykryje, że otrzymała informacje umożliwiające identyfikację osoby od użytkownika, który wskazuje lub w przypadku którego Mood może podejrzewać, że ma poniżej trzynastu (13) lat, Mood usunie takie informacje z systemu. Ponadto rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo żądać sprostowania lub usunięcia informacji na temat dziecka z rejestrów Mood, pisząc do firmy na adres optout@moodmedia.com.

Pliki cookie i reklamodawcy

Za pośrednictwem serwerów Serwisów lub serwerów firm zarządzających Serwisami na Twoim komputerze mogą być umieszczane pliki cookie, które umożliwiają Ci korzystanie z Serwisów oraz dostosowanie ich do Twoich preferencji.

Plik cookie (ciasteczko) to mały fragment tekstu, który może zostać przesłany przez serwer na Twój komputer, a następnie być przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera. Pliki cookie pozwalają Mood rozpoznać Twój komputer, gdy korzystasz z Serwisów firmy, pomagają dostosować usługi online do Twoich potrzeb, dzięki czemu korzystanie z Serwisów jest wygodniejsze. Pliki usprawniają także logowanie się użytkowników, śledzenie historii transakcji oraz zapisywanie informacji między sesjami. Informacje zbierane za pośrednictwem ciasteczek mogą być także wykorzystywane w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisów.

Inni dostawcy treści i/lub reklamodawcy pojawiający się w Serwisach także mogą wykorzystywać pliki cookie, które nie są przesyłane przez Serwisy. Takie reklamy i treści mogą zawierać ciasteczka pozwalające ustalać i śledzić zainteresowania użytkowników Serwisów, aby możliwe było wyświetlanie „spersonalizowanych” reklam i innych komunikatów mogących zainteresować użytkownika. Mood nie ma wpływu na wykorzystanie takich plików cookie.

Możemy także wykorzystywać inne narzędzia, takie jak sygnały nawigacyjne (ang. web beacons – niewielkie dane umieszczone w obrazkach na stronach internetowych), piksele lub znaczniki, aby śledzić aktywność użytkowników i natężenie ruchu oraz w e-mailach w formacie HTML, aby ustalić, czy użytkownicy odczytali wiadomości lub kliknęli zawarte w nich odnośniki.

Większość aplikacji przeglądarek internetowych (takich jak Microsoft Internet Explorer, Firefox czy Google Chrome) jest wyposażonych w funkcje, dzięki którym użytkownik zostaje powiadomiony o wykorzystaniu plików cookie lub może zapobiec ich wysyłaniu. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz dezaktywować pliki cookie i podobne narzędzia. Jeśli jednak dezaktywujesz ciasteczka, korzystanie z określonych spersonalizowanych funkcji w Serwisach może zostać uniemożliwione.

Odnośniki zewnętrzne

W Serwisach mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, w tym odnośniki reklamodawców lub zewnętrznych dostawców treści, którzy oferują pobranie określonej zawartości za pośrednictwem moodmedia.com. Umieszczone odnośniki mają na celu zainteresowanie wyłącznie użytkownika; Mood usunie wszelkie odnośniki ze swoich Serwisów na pisemne żądanie podmiotu, którego dotyczy odnośnik. Należy pamiętać, że Mood nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub zawartość innych serwisów. Wszelkie serwisy dostępne za pośrednictwem hiperłączy umieszczanych w Serwisach mogą korzystać z plików cookie (zob. powyższy punkt dotyczący Plików cookie). Mood zaleca zapoznanie się z informacjami o polityce prywatności udostępnianymi przez inne serwisy przed podaniem im informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Mood zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany do postanowień niniejszej polityki Mood zamieści komunikat na ten temat na stronie głównej swoich Serwisów oraz odnośnik do zmienionego dokumentu.

Grupa Mood

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy następujących podmiotów Mood:

Nazwa Jednostki

Terytorium

 

AEI Collingham Holdings Co. Ltd.

Kajmany

 

AEI Holding Inc.

Kajmany

 

Alpe France SARL

Francja

 

Antane Investments Sàrl

Luksemburg

 

Convergence, LLC

U.S.A. (Floryda)

 

DMX Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

DMX Music Canada Inc.

Kanada (Yukon)

 

DMX Music Do Brasil LTDA

Brazylia

 

DMX Music Satellite Services Ltd

Wielka Brytania

 

DMX Music UK Ltd

Wielka Brytania

 

DMX Residential Holdings, LLC

U.S.A. (Teksas)

 

DMX Residential, LLC

U.S.A. (Teksas)

 

DMX, LLC

U.S.A. (Teksas)

 

IMS Instore Marketing Service GmbH

Niemcy

 

Instore Márketing Solutions, SAU

Hiszpania

 

Lifestyle TV SRL

Argentyna

 

Mediasound SAS

Francja

 

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

Chiny

 

Mood Media A/S

Dania

 

Mood Media AB

Szwecja

 

Mood Media Australia Pty Limited

Australia

 

Mood Media Belgium Luxemburg BV

Holandia

 

Mood Media Belgium SA

Belgia

 

Mood Media Borrower, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media Co-Issuer, Inc.

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media Comercial SRL

Rumunia

 

Mood Media Corporation

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media Eastern Europe BV

Holandia

 

Mood Media Entertainment International Limited

Wielka Brytania

 

Mood Media Europe BV

Holandia

 

Mood Media Finland OY

Finlandia

 

Mood Media Germanics BV

Holandia

 

Mood Media GmbH

Austria

 

Mood Media GmbH

Niemcy

 

Mood Media Group CZ sro

Czechy

 

Mood Media Group SA

Luksemburg

 

Mood Media Holdings GmbH

Niemcy

 

Mood Media Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media Hungary KFT

Węgry

 

Mood Media International SAS

Francja

 

Mood Media Ireland Limited

Irlandia

 

Mood Media Ltd 

Wielka Brytania

 

Mood Media Netherlands BV

Holandia

 

Mood Media North America Holdings Corp.

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media North America, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Mood Media Romania SRL

Rumunia

 

Mood Media Russia LLC

Rosja

 

Mood Media SAS

Francja

 

Mood Media UK Holdings Limited

Wielka Brytania

 

Mood Polska Sp.  Z.o.o.

Polska

 

Mood US Acquisition1, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Music System Diffusion SARL

Francja

 

Muzak Belgium sprl

Belgia

 

Muzak Capital, LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Muzak Holdings LLC

U.S.A. (Delaware)

 

Muzak LLC

U.S.A. (Delaware)

 

New Audio Visual Solutions and Applications Ltd

Grecja

 

Primomedias SARL

Francja

 

Rediffusion Music France SARL

Francja

 

 

ServiceNET Exp, LLC

U.S.A. (Floryda)

 

Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL

Francja

 

Tabata Music SAS

Francja

 

Technomedia NY, LLC

U.S.A. (Floryda)

 

Technomedia Solutions, LLC

U.S.A. (Floryda)

         

 

Kontakt z firmą

W przypadku pytań na temat niniejszej polityki prywatności, praktyk informacyjnych Mood lub transakcji z Mood należy napisać na adres Mood Media: 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, wysłać e-mail: optout@moodmedia.com lub privacyshield@moodmedia.com lub zadzwonić na numer 800.345.5000.

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi praw własności literackiej i artystycznej lub podobnych praw powielanie lub redystrybucja elementów tworzących Serwisy, w całości lub w części, jest surowo zabroniona.

Wszystkie marki, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią zastrzeżone znaki towarowe. Mood dołożyła wszelkich starań, by zapewnić poprawność informacji udostępnianych w Serwisach, mimo to Mood nie gwarantuje poprawności, aktualności czy kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów znajdujących się w Serwisach, ponadto zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu nieścisłości technicznych lub innych błędów. Mood nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek trudności napotkanych w czasie korzystania z Serwisów czy zakłóceń w komunikacji.